Twoja poczta    Twój profil    Regulamin 

Nasza oferta

Rejestracja / transfer domen
Hosting
Strony www
Regulamin


Kontakt z nami

ul. Fordońska 87
85-719 Bydgoszcz
tel. +48 (52) 34 609 34
fax +48 (52) 34 609 34
atcom@atcomnet.pl


Regulamin


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG, REJESTRACJI I TRANSFERU DOMEN W ATCOM Sp. z o.o.

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez firmę ATCOM Sp. z o.o. oraz wzajemne obowiązki ATCOM Sp. z o.o. i korzystających ze świadczonych przez nią Usług Usługobiorców.

Atcom Sp. z o.o z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 87, jest podmiotem zobowiązującym się do przeprowadzania w imieniu ABONENTA czynności mających na celu rejestrację i zarządzanie domeną w bazie domen NASK na podstawie porozumienia z NASK jbr.

W przypadku rejestracji domeny (nie dotyczy domen globalnych) mają zastosowanie Zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK

Zasady rejestracji domen:

Usługobiorca ma obowiązek podania prawdziwych danych osobowych:

- nazwisko i imię Abonenta bądź nazwa Firmy
- adres zameldowania na pobyt stały bądź adres siedziby Firmy
- NIP i PESEL w przypadku osób fizycznych
- NIP i Regon w przypadku osób prawnych
- e-mail
- telefon kontaktowy
- reprezentant Firmy

Usługobiorca wyraża zgodę na publikację danych osobowych informacji o właścicielach domen w bazie WHOIS

Atcom ma prawo odmówić rejestracji domeny gdy:

- domena jest juz zarezerwowana lub zarejestrowana
- wniosek zawiera nieprawdziwe lub błędne dane Usługobiorcy
- nie wpłynęłą opłata za rejestrację domeny

Poprawnie wypełniony Wniosek należy przesłać do Atcom Sp. z o.o. drogą elektroniczną, a następnie faxem (+48 52 3460934) bądź pocztą tradycyjną
Domena zostaje zarezerwowana na okres 7 dni, w ciągu których należy dokonać płatnosci na podstawie wystawionej faktury proforma
Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przesłać faxem (+48 52 3460934) lub pocztą tradycyjną do Atcom Sp. z o.o.
Po odnotowaniu wpływu na konto, ATCOM przystępuje do rejestracji domeny
Nieopłacony wniosek zostanie usunięty z kolejki rejestracji NASK w terminie określonym przez parametry systemu.
Informacja zostanie wysłana drogą elektroniczną do Abonenta.

Jednorazowa opłata obejmuje 12-miesięczny okres utrzymywania domeny.
Atcom przesyła drogą elektroniczną informację o wygaśnięciu domeny oraz f-rę proforma za kolejny okres utrzymania domeny z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

Opłaty regulowane są wg cennika znajdującego się na stronach www.atcomnet.pl

ATCOM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługi (rozwiązania Umowy o rejestrację domeny) bez zwrotu wpłaconych należności jeżeli Abonent nie przestrzega postanowień regulaminu lub przepisów prawa.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Opłacenie abonamentu za korzystanie z usług ATCOM Sp. z o.o. jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu, bez konieczności podpisywania umowy.

Przez Usługi rozumiane są usługi informatyczne, w tym usługi internetowe, świadczone przez ATCOM Sp. z o.o., ich zakres wynika z obecnie obowiązującego cennika lub oddzielnej umowy.

Usługobiorcą nazywana jest osoba fizyczna lub prawna, która podpisała, złożyła zamówienie lub wniosek o korzystanie z Usług świadczonych przez ATCOM Sp. z o.o.

Systemem nazywany jest sprzęt, oprogramowanie należące do ATCOM Sp. z o.o. umożliwiające świadczenie Usług Usługobiorcom.

PRZEDMIOT
Przedmiotem regulaminu jest świadczenie Usług Usługobiorcom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.

OPŁATY
Opłaty za Usługi pobierana jest z góry za odpowiedni okres rozliczeniowy. Wysokość opłat jest szczegółowo podana w Cenniku Usług ATCOM Sp. z o.o.
ATCOM Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów określających cenę Usług inną niż w obowiązującym Cenniku Usług ATCOM Sp. z o.o.

PRYWATNOŚĆ
ATCOM Sp. z o.o zapewnia prywatność przesyłanych danych w obrębie swojego Systemu. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo przekazania zgromadzonych informacji organom państwowym do tego uprawnionym. Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ATCOM Sp. z o.o.
System należący do ATCOM Sp. z o.o. jest dostępny przez całą dobę, zastrzegamy sobie jednak prawo przerw ze względu na czynności związane z obsługą i konserwacją Systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy operatora itp.). ATCOM Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby czas przestoju skrócić do minimum.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty użytkowników wynikłe z przerwania lub nieprawidłowej pracy Systemu.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje pobrane z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania oraz nie gwarantujemy ich wiarygodności.
Nie ponosimy odpowiedzialności za dane zgromadzone w Systemie przez naszych Usługobiorców.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Usługobiorcy, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania Prawa Polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za dane zgromadzone na jego koncie w Systemie.
Usługobiorca nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do Usług bez wiedzy ATCOM Sp. z o.o.
ATCOM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługi Usługobiorcy bez zwrotu wpłaconych należności jeżeli:
  • zawiera ono treści sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem,
  • jego użytkownik lub treść narusza w rażący sposób uczucia religijne, normy społeczne, obyczajowe innych,
  • jego właściciel działa na szkodę Systemu ATCOM Sp. z o.o., innych użytkowników ATCOM Sp. z o.o. lub użytkowników sieci Internet,
  • wysyła pocztę grupową traktowaną przez organizacje Mail Abuse jako SPAM,
  • nie została wniesiona opłata za usługę,
  • został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
W szczególnych przypadkach łamania prawa ATCOM Sp. z o.o. może poinformować o nich odpowiednie ograny Państwa.

PORNOGRAFIA, EROTYKA ORAZ INNE MATERIAŁY UMIESZCZANE W SYSTEMIE ATCOM Sp. z o.o.
Zabraniamy umieszczania w naszym Systemie informacji zawierających treści (teksty, obrazy, linki itp.) erotyczne lub pornograficzne.
Zabronione jest także umieszczanie serwisów, których elementy (np.skrypty CGI, duże pliki danych) są wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez ATCOM Sp. z o.o.


© 2000 - 2005 Atcom Sp. z o.o.
tel. +48 (52) 34 609 34
fax +48 (52) 34 609 34
atcom@atcomnet.pl

NIP: 554-23-60-513, KRS: 0000193375
Sąd Rej.w Bydgoszczy, XIII Wydz.Gosp.KRS, K.Z. 60 000,00 zł

Polityka prywatności | Regulamin