Twoja poczta    Twój profil    Regulamin 

Nasza oferta

Rejestracja / transfer domen
Hosting
Strony www
Regulamin


Kontakt z nami

ul. Fordońska 87
85-719 Bydgoszcz
tel. +48 (52) 34 609 34
fax +48 (52) 34 609 34
atcom@atcomnet.pl


Regulamin


POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY ATCOM SP.Z O.O.

1. Deklaracja

Zasadą ATCOM SP.Z O.O. (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), zwanych w dalszej części niniejszej Polityki ATCOM SP.Z O.O., jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

ATCOM SP.Z O.O. działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez ATCOM SP.Z O.O.

ATCOM SP.Z O.O. deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

ATCOM SP.Z O.O. zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej witryn internetowych oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich stosownych dokumentach dotyczących prywatności, obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryn internetowych ATCOM SP.Z O.O. Zgoda udzielona przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu stanowi zgodę udzieloną ATCOM SP.Z O.O.

2. Określenia użyte w Polityce prywatności

Osoba, której dane dotyczą - osoba, która udostępnia swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z witryn internetowych ATCOM SP.Z O.O.
  • Polityka - Polityka Prywatności ATCOM SP.Z O.O..
  • Strony ATCOM SP.Z O.O. - witryny internetowe obsługiwane przez ATCOM SP.Z O.O.
  • Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku ATCOM SP.Z O.O..
  • Integralność danych - określenie sytuacji, w której dane zachowują prawidłową postać podczas operacji takich jak odczyt, zapis, transmisja lub magazynowanie.

3. Dane osobowe

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem gromadzonych danych jest firma ATCOM SP.Z O.O.z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 87, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193375, NIP: 554-23-60-513, zwana dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.

Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z podmiotami ATCOM SP.Z O.O. bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na strony www należące do firmy ATCOM SP.Z O.O. w celu zapoznania się z oferowanymi informacjami i usługami bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.

Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem ATCOM SP.Z O.O. realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat produktu) lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie, bądź zdarzeniu (np. rekrutacja, udział w konferencji). Wówczas Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone.

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), ATCOM SP.Z O.O. poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił. Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez ATCOM SP.Z O.O .tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.

ATCOM SP.Z O.O nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Użytkownika innym osobom lub instytucjom bez zgody Użytkownika.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników ATCOM SP. Z O.O. są wykorzystywane w celu wypełniania formularzy zapytań, dokonania rejestracji i udostępnienia użytkownikowi konkretnych informacji lub usług, a także do utrzymywania kontaktu z użytkownikami.

4.1. Realizacja usługi Użytkownika

Informując ATCOM SP.Z O.O. o chęci zapoznania się z informacją handlową, w szczególności ofertą produktów, otrzymaniem materiałów marketingowych i PR, Użytkownik udziela tym samym zgody na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią.

ATCOM SP.Z O.O ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację usługi jest nieodzowne (np. partnerzy, instytucje finansowe, pocztowe, rządowe, firmy transportowe). Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji usług w imieniu ATCOM SP.Z O.O oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako ściśle poufne.

Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług.

4.2. Cele marketingowe i PR

Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem stron ATCOM SP.Z O.O oraz podane przy okazji udziału w konferencji, prezentacji, czy innej formy tzw. eventu, mogą być wykorzystane przez ATCOM SP.Z O.O do celów marketingowych i PR. Dane te mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi ATCOM SP.Z O.O współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom, oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w powyższy sposób tylko w przypadku, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

4.3. Rekrutacja

Pozyskane w ten sposób dane osobowe ATCOM SP.Z O.O wykorzystuje wyłącznie na potrzeby własnej rekrutacji. ATCOM SP.Z O.O zastrzega sobie prawo wykorzystania tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w zakresie wyżej wskazanym.

Wypełniając formularz rekrutacyjny, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ATCOM SP.Z O.O w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych jak i po zakończeniu procesu rekrutacji w zakresie wskazanym powyżej. Zgoda ta obejmuje również załączone przez Użytkownika dodatkowe dokumenty (życiorys, list motywacyjny, referencje, etc.).

4.4. Partnerzy

ATCOM SP.Z O.O udostępnia swoim Partnerom dedykowane dla nich witryny internetowe z informacjami niezbędnymi do współpracy z ATCOM SP.Z O.O. Dostęp do tych witryn wymaga rejestracji i każdorazowo poprawnego logowania zarejestrowanego Użytkownika.

Dane osobowe oraz informacje przekazywane za pośrednictwem takich serwisów, ATCOM SP.Z O.O może wykorzystywać do zarządzania relacjami biznesowymi w ramach całej ATCOM SP.Z O.O z Użytkownikiem, z Partnerem reprezentowanym przez Użytkownika, a także z ogółem Partnerów oraz do rozwijania takich relacji. Przejawem takich działań może być w szczególności przesyłanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych czy informacji na temat programów partnerskich. ATCOM SP.Z O.O zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi lub procesu, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.

4.5. Klienci

ATCOM SP.Z O.O udostępnia swoim Klientom konta poczty, z których Klienci ci korzystają. Dostęp do tych witryn wymaga rejestracji i każdorazowo poprawnego logowania zarejestrowanego Użytkownika. Informacje przekazywane za pośrednictwem takich serwisów ATCOM SP.Z O.O może wykorzystywać do zarządzania relacjami biznesowymi w ramach całej ATCOM SP.Z O.O z Użytkownikiem, z Klientem reprezentowanym przez Użytkownika i z ogółem Klientów oraz do rozwijania takich relacji. Przejawem takich działań może być w szczególności przesyłanie informacji handlowych, informacji produktowych, informacji marketingowych oraz ofert.

ATCOM SP.Z O.O zastrzega sobie prawo udostępniania danych osobowych oraz informacji swoim Partnerom lub dostawcom w celu realizacji usługi lub procesu, o ile nie zostały zastrzeżone dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności udostępnionych danych.

4.6. Hosting oraz utrzymywanie kont pocztowych

Przetwarzamy dane, które użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z Usług ATCOM SP.Z O.O. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia kont lub profili w Usługach np. adres e-mail ,nazwisko i imię w ramach wypełnienia formularza lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które Użytkownik pozostawia w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również dane, które Użytkownik zamieszcza sam w Usługach udostępnianych przez ATCOM SP.Z O.O. w ramach tzw. "hostingu" - w takim przypadku nasze przetwarzanie ogranicza się jedynie do udostępnienia powierzchni wirtualnej, na której zamieszczane są dane Użytkownika.

ATCOM SP.Z O.O przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez niego w procesie uruchamiania Usługi (w tym adres konta poczty elektronicznej) w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Użytkownikiem. Podanie ww. danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa powyżej jest odpowiednio:

(1) udzielona zgoda
(2) konieczność przetwarzania danych w celu wykonania umowy, o której mowa powyżej.

Dane uzyskane na podstawie zgody przetwarzane będą w celu określonym w treści zgody; pozostałe dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.

4.7. Formularze zapytań, zamieszczanie ogłoszeń

Użytkownicy korzystający z platformy mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych, w celu realizacji usługi związanej z zamieszczaniem ogłoszeń na stronach internetowych ATCOM SP.Z O.O, a także przy przesłaniu do firm reklamujących się na stronach internetowych ATCOM SP.Z O.O zapytań za pomocą formularza kontaktowego. Użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza. Dane te w większości przypadków obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail.

ATCOM SP.Z O.O wymaga udostępnienia tylko tych danych, które są niezbędne do wykonania usługi (np. logowania, zamieszczenia ogłoszenia, formularzy zapytań).

4.8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

1) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ATCOM SP.Z O.O
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych ATCOM SP.Z O.O na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

4.9. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

1) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z ATCOM SP.Z O.O (adres podany na stronie www, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych") oraz pocztą elektroniczną na adres privacy@atcomnet.pl.

4.10. Kategorie odbiorców danych

(podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ATCOM SP.Z O.O.): partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

5. Logi systemowe

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony ATCOM SP.Z O.O jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

6. Modyfikacja danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez ATCOM SP.Z O.O i w razie zaistnienia konieczności - prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Nadto, w każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy ATCOM SP.Z O.O. W tym celu należy drogą elektroniczną na adres: privacy@atcomnet.pl przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.

7. Ujawnienie wymagane przez prawo

W określonych, ograniczonych okolicznościach ATCOM SP.Z O.O może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z ATCOM SP.Z O.O osobom trzecim. W szczególności ATCOM SP.Z O.O może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:

na wniosek Użytkownika;
w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego;
w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości;
w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem ATCOM SP.Z O.O. lub
w innych podobnych okolicznościach.

8. Ochrona danych

ATCOM SP.Z O.O wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności. W celu zabezpieczenia danych przy ich przesyłaniu ATCOM SP.Z O.O wykorzystuje połączenie szyfrowane. ATCOM SP.Z O.O nie bierze odpowiedzialności za dane przesyłane przez strony trzecie oraz za dane przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych łączy.

9. Gromadzenie innych danych

Te dane to przede wszystkim adresy IP, a więc numery przypisane do urządzeń, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Przechowujemy także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

10. Wykorzystywanie danych

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.

11. Zastrzeżenia prawne

Rejestracja oraz dostęp do wszelkich treści serwisu są bezpłatne. ATCOM Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne szkody wynikłe z ich używania.

Działania Użytkownika skutkujące utratą przez ATCOM SP.Z O.O prawa do przetwarzania danych, o których mowa powyżej mogą uniemożliwić realizację przez ATCOM SP.Z O.O umowy dotyczącej Usługi.

12. Odsyłacze do innych stron WWW innych firm/organizacji

Witryny internetowe ATCOM SP.Z O.O mogą zawierać linki do stron WWW innych przedsiębiorstw lub organizacji. ATCOM SP.Z O.O nie ponosi odpowiedzialności za procedury i mechanizmy stosowane w tych przedsiębiorstwach/organizacjach odnośnie ochrony prywatności oraz za zawartość innych stron WWW.

13. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób ATCOM SP.Z O.O przetwarza dane osobowe  prosimy kierować poprzez kontakt z ATCOM SP.Z O.O (adres podany na stronie www, z dopiskiem: "Ochrona danych osobowych") oraz pocztą elektroniczną na adres privacy@atcomnet.pl

Data publikacji: 2018.05.21© 2000 - 2005 Atcom Sp. z o.o.
tel. +48 (52) 34 609 34
fax +48 (52) 34 609 34
atcom@atcomnet.pl

NIP: 554-23-60-513, KRS: 0000193375
Sąd Rej.w Bydgoszczy, XIII Wydz.Gosp.KRS, K.Z. 60 000,00 zł

Polityka prywatności | Regulamin